Farmona
Regulaminy

Regulaminy

 • WPROWADZENIE
 • HOTEL
 • KONKURS TRIPADVISOR
 • SAUNA
 • ETYKIETA SPA
 • VOUCHERY
 • PLAC ZABAW
 • Trampolina

WPROWADZENIE

W menu po lewej stronie przedstawiamy Państwu regulaminy obowiązujące na terenie obiektu. Szczegóły dostępne są po kliknięciu w nagłówki. 

HOTEL

Regulamin Hotelu Farmona Business & Spa

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem hotelowym stworzonym w celu zapewnienia Państwu komfortowego i bezpiecznego pobytu w Hotelu Farmona Business & SPA.

 

§ 1

 1. Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Gości, Dyrekcja Hotelu Farmona Business & SPA (zwanego dalej Hotelem) dołoży wszelkich starań by zapewnić:
 1. warunki miłego i komfortowego wypoczynku,
 2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę  w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
 4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku stałej obecności tylko za jego zgodą,
 5. w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być  usunięte,  dołożenie starań aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 1. Na życzenie Gości Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 1. Udzielanie informacji związanych z pobytem lub podróżą,
 2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
 3. przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu, przy czym Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przechowania rzeczy nie mających cech bagażu osobistego lub jeżeli przechowanie byłoby w terminie innym niż daty pobytu  Gości  w Hotelu,
 4. podróżne śniadanie dla Gości opuszczających Hotel przed rozpoczęciem serwowania śniadań.

 

§ 2

 1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz wypełnienia karty meldunkowej. W przeciwnym wypadku recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Pokoje w Hotelu wynajmowane są na doby, przy czym doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien poinformować recepcję hotelu do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel oferuje przedłużenie pobytu zgodnie z aktualną dostępnością i obowiązującym cennikiem.
 4. Niepoinformowanie recepcji hotelu o chęci przedłużenia  pobytu  zgodnie  z  pkt. 3, a także pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy w pokoju traktowane jest jako przedłużenie pobytu przez Gościa.
 5. W przypadku, kiedy:
 1. Gość opuści pokój lub pozostawi w nim rzeczy po godzinie 11:00, a przed godziną 18:00 Hotel automatycznie naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju wg cen wynikających z aktualnie obowiązującego cennika.
 1. Gość opuści pokój lub pozostawi w nim rzeczy po godzinie 18:00, a przed godziną 11:00 następnego dnia Hotel naliczy automatycznie opłatę za dobę wynajmu pokoju wg cen wynikających z aktualnie obowiązującego cennika

 

 1. Jeżeli Gość nie określił terminu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Gość hotelowy nie może bez zgody Hotelu przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeżeli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 3. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokojach hotelowych gościnnie, na zaproszenie Gości hotelowych, w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnie obowiązującego w Hotelu cennika.

 

§ 3

 1. Zabiegi SPA można rezerwować osobiście w recepcji SPA lub telefonicznie pod numerem: 12 252 70 20, wewnętrzny 320.
 2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych zabiegów należy skontaktować się z recepcją SPA najpóźniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem.
 3. W przypadku nie odwołania zabiegu lub nie zgłoszenia się na zabieg Hotel zastrzega sobie prawo automatycznego doliczenia 50% wartości brutto niewykorzystanych usług.

§ 4

 1. W całym Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. W czasie trwania ciszy nocnej Goście Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócać spokoju pobytu  innych  Gości. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Hotel uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług hotelowych.

 

§ 5

 1. Gość każdorazowo opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Karty-klucze są indywidualnie przypisane do otwierania wynajmowanego pokoju dla konkretnego pobytu. W dniu wyjazdu karta jest automatycznie dezaktywowana o godzinie 11:00. Obowiązek należytego dbania o powierzoną kartę spoczywa na Gościu. W przypadku jej zniszczenia lub utraty Hotel nałoży na Klienta, z którym zawarł umowę na wynajęcie pokoju, opłatę w wysokości 20 zł.

 

§ 6

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną oraz innych rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 846-849)
 1. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji Hotelu.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub w stosunku do wielkości bądź standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość, a także, gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia oraz urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 5. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa je przez okres 3 miesięcy, a po jego upływie rzecz zostaje komisyjnie zutylizowana.

 

§ 7

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług. Osoba, której odmówiono świadczenia usług Hotelu zobowiązana jest do zastosowania się do zaleceń Dyrekcji Hotelu oraz uregulowania należności za świadczenia i ewentualnie poczynione zniszczenia.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który   podczas   wcześniejszego   pobytu w Hotelu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, Gości, pracowników Hotelu albo  w   inny   sposób   zakłócił    spokój w Hotelu.
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń prosimy Gości o sygnalizowanie wszelkich uwag skontaktuj się z nami | Hotel Farmona Kraków 
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na terenie Hotelu grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Hotelu (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń telefonicznych i komputerowych).
 5. Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz otwartego ognia. Zakaz ten nie dotyczy wydzielonych miejsc. Hotel uprawniony jest do nałożenia na osobę niestosującą się do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kwoty 1000 zł tytułem naruszenia w/w zakazu, przy czym do powyższej kwoty mogą zostać doliczone ewentualne koszty odświeżenia pokoju.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa powstałe na terenie  parkingu  hotelowego z winy Gościa bądź osoby trzeciej.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu; kradzież pojazdu z miejsca postojowego; szkody żywiołowe lub losowe; stłuczki i kolizje; szkody wyrządzone przez osoby trzecie. Wszelkie szkody w tym także komunikacyjne powstałe na terenie parkingu hotelowego likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 

KONKURS TRIPADVISOR

Regulamin konkursu zamieszczania opinii o pobycie w Hotelu Farmona Business & SPA


Organizatorem konkursu jest Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Jugowicka 10C, 30-443 Kraków, nr NIP: 6772197862, Regon: 356563730, KRS:0000129408, właściciel hotelu: Farmona Hotel Business & SPA, z siedzibą pod adresem: ul. Jugowicka10C, 30-443 Kraków zwanym dalej Hotelem


§ 1

Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w „Konkursie zamieszczania opinii o pobycie w Hotelu Farmona
Business & SPA” zwanego dalej „konkursem” jest:
a) pobyt minimum przez 1 dobę w Hotelu (także przed ogłoszeniem Konkursu);
b) zamieszczenie opinii o pobycie w Hotelu na Profilu Hotelu w portalu TripAdvisor.com
znajdującego się pod adresem www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g274772-d645755-
Reviews-Farmona_Hotel_Business_Spa-
Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
c) akceptacja zasad w tym regulaminu znajdującym się na www.hotelfarmona.pl/opinions
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ponadto spełnia warunki
określone w niniejszym regulaminie.
3. Zamieszczając opinię Uczestnik podlega zasadom posiadania konta obowiązującym na portalu
TripAdvisor.
4. Oparcie opinii o rzeczywiste doświadczenia uczestnika związane z pobytem w Hotelu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub świadczące na
jego rzecz usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz ich małżonkowie, zstępni, wstępni,
rodzeństwo i powinowaci. Ponadto z konkursu wyłączeni są agencje public relations oraz
agencje marketingowe dostawcy towarów i usług dla Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
FARMONA Sp. z o.o.

§ 2

Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Hotel może zakończyć konkurs z końcem dowolnego miesiąca. Za miesiąc ten zostaną przyznane
nagrody zgodnie z zasadami konkursu.
3. Spośród umieszczonych w danym miesiącu opinii, do 15 dnia następnego miesiąca, Komisja
Konkursową wybierze zwycięzców.
4. Komisję Konkursową powołuje Organizator. Komisja składa się z trzech osób wskazanych przez
Organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 3

Nagrody
1. Nagrodą główną jest jeden trzydniowy pobyt (dwa noclegi) w Hotelu, w pokoju dwuosobowym dla jednej lub dwóch osób. Usługa zawiera śniadanie w formie bufetu.
2. Pozostali Uczestnicy spełniający warunki Konkursu otrzymują nagrody pocieszenia.
3. Nagrodą pocieszenia jest wybrany przez Hotel zestaw kosmetyków o wartości brutto powyżej 40 zł.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary, usługi lub gotówkę.
5. Do odbioru i realizacji nagrody uprawniony jest wyłącznie uczestnik konkursu.

§ 4

Odbiór nagród
1. Hotel jednorazowo wyśle do Uczestników konkursu prośbę o podanie kontaktowego adresu email.
2. Informacja ta zostanie przesłana w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia konkursu poprzez wewnętrzny system wiadomości Portalu Trip Advisor.
3. Odpowiedzi należy udzielić w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości z zapytaniem o adres email.
4. Na wskazany adres email hotel jednorazowo wyśle informacje o przyznanej nagrodzie głównej lub nagrodzie pocieszenia. Warunkiem otrzymania nagrody głównej lub nagrody pocieszenia jest odpowiedź na przesłaną wiadomość email, która zawiera łącznie:
•    Imię i nazwisko autora opinii
•    Adres korespondencyjny
•    Numer telefonu
5. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne ze zgodą na przyjęcie nagrody oraz akceptacjąniniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgód, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszego regulaminu.
6. W przypadku przyznania nagrody głównej, hotel prześle voucher elektroniczny, który upoważniado jej realizacji.
7. Nagrody pocieszenia będą wysyłane dwa razy w miesiącu na wskazany adres korespondencyjny,
przesyłką pocztową, bez wcześniejszego powiadomienia.
8. Bak odpowiedzi lub przesłanie niekompletnych danych oznacza rezygnację z udziału w konkursie i przyjęcia nagrody przez Uczestnika Konkursu.
9. Hotel opublikuje imię i nazwisko zwycięzcy nagrody głównej na stronie internetowej www.hotelfarmona.pl/opinions

§ 5

Realizacja nagrody głównej
1. Czas na realizację nagrody wynosi jeden rok liczony od dnia otrzymania nagrody.
2. Z realizacji nagrody wyłączone są poniższe okresy:
29-31.12.2017
09-15.02.2018
27.04 – 07.05.2018
3. Warunkami realizacji nagrody jest wcześniejsza rezerwacja usług hotelu oraz podanie unikalnego numeru vouchera przesłanego przez Hotel.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji jeżeli ilość dostępnych pokoi jest mniejsza niż 30% bazy noclegowej. Wówczas Hotel dołoży wszelkich starań, aby ustalić z Uczestnikiem inny termin realizacji nagrody.
5. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
Telefonicznie pod numerem: +48 12 252 70 70
Mailowo pod adresem: [email protected]
Osobiście w recepcji Hotelu
6. Hotel oferuje pozostałe usługi zgodnie z ofertą cenową i dostępnością obowiązującymi w dniu zapytania.

§ 6

Zapisy ogólne
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2017 roku do odwołania.
2. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu będzie Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania.
4. Każdy uczestnik konkursu wyraża łącznie:
a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz potrzeb marketingowych związanych z działalnością Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z. o.o w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych,
Dz.U. z 2016 r poz. 922 j.t.”
b) zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany w korespondencji adres e-mail. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi
zmianami.
5. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie sporządzonej przez niego opinii na stronach internetowych Organizatora, a także we wszelkich publikacjach wydawanych przez Organizatora, a ponadto w przypadku, gdy wyrażona o Hotelu opinia będzie miała charakter utworu wyraża zgodę na:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu za pomocą dowolnych technik drukarskich oraz wszelkich innych technik, w tym cyfrowych, poligraficznych;
b) zapisywanie w pamięci komputerów oraz rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu, w sieciach telewizji analogowej i cyfrowej, satelitarnej oraz rozpowszechnianie w ramach usług typu Video on Demand;
c) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu na dowolnych nośnikach elektronicznych,
magnetycznych, optycznych; i. zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, z prawem
dokonywania zmian i modyfikacji utworu;
ii. wykorzystywanie utworów w ramach innych utworów;
iii. wykorzystywanie utworu do produkcji lub zlecenia produkcji materiałów reklamowo – promocyjnych;
iv. przeprowadzanie prezentacji publicznej, w tym w szczególności dla celów
marketingowych, promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz w celach charytatywnych;
v. korzystanie w reklamie we wszelkich mediach elektronicznych, prasie drukowanej,
elektronicznej, telewizji, kinie, przekazach marketingowych, przedstawienie Utworów w miejscu ogólnie dostępnym w całości lub w części w jakiejkolwiek zmaterializowanej postaci.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna z zamieszczonych opinii nie spełni oczekiwań Organizatora.
7. Zwycięzcy nagrody głównej są zobowiązani do zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej nagrody głównej, o ile spełnione zostaną przesłanki ustawowe do jego zapłaty. W takim wypadku wpłacenie należnego podatku na konto wskazane przez Organizatora jest warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody głównej.
8. W przypadku nie odebrania nagrody, lub braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel lub może w to miejsce zostać wybrany inny Uczestnik konkursu.
9. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.
10. Wszelkie reklamacje mogą być wnoszone na adres e-mail Organizatora:
[email protected]
11. Reklamacje rozpoznaje Komisja Konkursowa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Uczestnicy konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od daty jej rozpatrzenia.

 

Rules of the stay review contest
in Hotel Farmona Business & SPA

The contest is organised by Farmona Natural Cosmetics Laboratory ltd. with a registered office in: ul.
Jugowicka 10C, 30-443 Kraków, NIP [Tax Identification Number]: 6772197862, Regon number:
356563730, NCR: 0000129408, owner of the hotel: Farmona Hotel Business & SPA with a registered
office in: ul. Jugowicka 10C, 30-443 Kraków, hereinafter called the Hotel

§ 1
Conditions of participation
1. The conditions of participation in the Contest of submitting the reviews concerning the stay in Hotel Farmona Business & SPA, hereinafter called the contest, are as such:
a) min. 24 hour stay in the Hotel (also before the announcement of the Contest)
b) writing the review concerning the stay on the Hotel’s Profile on TripAdvisor.com,
which could be found under the address www.tripadvisor.com/Hotel_Reviewg274772-
d645755-Reviews-Farmona_Hotel_Business_Spa-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
c) acceptance of the rules including the statute found on www.hotelfarmona.pl/opinions
2. Every individual over eighteen with a capacity to perform acts in law and meeting the terms specified in this statute may become the Participant of the Contest, hereinafter called the Participant.
3. When writing a review, the Participant is subject to the TripAdvisor rules of having an account.
4. The review has to be based on real experiences during the stay in the Hotel.
5. People employed by the Organiser or providing services for the Organiser as part of a civil law agreement, their spouses, descendants, ascendants, siblings and relatives cannot take part in the Contest. Moreover, the public relation agencies, marketing agencies, suppliers of goods and services for the Farmona Natural Cosmetics Laboratory ltd. are excluded from the Contest.

§ 2
Contest rules
1. The contest lasts from the first till the last day of the month.
2. The Hotel can end the contest with each passing month. The prizes for that month shall be awarded  in accordance with the contest rules.
3. By the 15th of the next month, the Committee shall choose the winners from the reviews submitted in the month in question.
4. The Contest Committee is constituted by the Organiser. The Committee consists of three persons indicated by the Organiser. The decision of the Committee is final.

§ 3
Prizes
1. The main prize is a three-day stay (two nights) in the Hotel, in a two-person room for one or two guests. Service includes a buffet breakfast.
2. Other Participants who meet the requirements of the Contest shall be awarded consolation prizes.
3. A consolation prize is a set of cosmetics chosen by the Hotel. The value of the set exceeds 40 PLN.
4. It is not possible to exchange the prizes for other goods, services or cash.
5. Only the Participant of the Contest is entitled to collect and realise a prize.

§ 4
The collection of prizes
1. The Participants of the Contest shall receive a one-time message from the Hotel, enquiring them for a contact email address.
2. The Message shall be send during the 10 days after the winners of the contest are determined, through an inner message system of the TripAdvisor portal 
3. The answer has to be sent during the 30 days after the message about email address received
4. The hotel shall send a one time email including information about received prize: main or consolation. The condition to receive the main or consolation prize is answering the message, which includes inclusively:
a) Name and surname of the review’s author
b) Mailing address
c) Telephone no.
5. Sending an answer is equivalent to accepting the prize, these rules and giving the consents mentioned in § 6 paragraph 4 of this statute.
6. In case of winning the main prize, the Hotel will send an electronic voucher, which entitles the winner to realise the prize.
7. The consolation prizes shall be sent twice a month by post to the provided mailing address, without 
a previous notice.
8. The lack of answer or sending an incomplete personal data means resignation of the participation in the contest and receiving the prize.
9. The Hotel will publish the full name of the main prize winner on the website www.hotelfarmona.pl/opinions

§ 5
The realisation of the main prize
1. The main prize may be realised during one year from the date the prize was received.
2. The prize cannot be realised during following periods:
29-31.12.2017
09-15.02.2018
27.04-07.05.2018
3. To realise the prize the participant must first book a hotel service and provide the uniquenumber of the voucher sent by the Hotel.
4. The Hotel reserves the right to decline the reservation if the number of available rooms issmaller than 30% of sleeping accommodations. Then, the Hotel shall do everything in its power to arrange a different date, upon which the prize may be realised.
5. The reservation may be made:
6. By telephone: +48 12 252 70 70
7. By E-mail: [email protected]
8. Personally in Hotel reception
9. The Hotel offers other services according to the price offer and availability on the day inquestion.

§ 6
General provisions
1. These rules are valid from 28th April 2017 until revoked.
2. The Hotel reserves the right to change the rules without a previous notice.
3. The Organiser is the administrator of the personal data submitted by the Participants of the Contest. The Participants’ personal data shall be processed for the purpose of correct conduct of the Contest and marketing. Submitting one’s personal data is voluntary. The people who submitted their personal data are eligible to review and edit them.
4. Every Participant gives the joint assent to:
a. his personal data being processed for marketing purposes connected to the operation of Farmona Natural Cosmetics Laboratory ltd. within the meaning of the Personal Data Protection Act of 29.08.1997, Journal of Laws of 2016 item 922 consolidated text b. sending commercial messages to the e-mail address provided in correspondence by electronic means. In accordance with the art. 10, section 2 of the Act on Rendering Electronic Services from 18.07.2002 Journal of Laws of 2002 no. 144 item 1204 as amended.
5. Every Participant gives his consent to publication of his review on the Organiser’s website and all publications issued by the Organiser. Moreover, if the review of the Hotel is a work of art, the Participant gives his consent to:
a. recording and reproduction of the work with any techniques, printing or else, including digital techniques;
b. saving the work in a computer memory, distributing it in computer networks, specifically including the Internet, cable, digital or satellite television stations and distributing it as a part of Video on Demand services.
c. recording and reproduction of the work on any electronic, magnetic or optic mediums; i. scope of the turnover of the original or counterparts – distribution with a right to supplement changes and modifications to the work;
ii. using the work as part of other works;
iii. using the work to produce or commission ad and promotional materials;
iv. running a public presentation, specifically including marketing, promotional, advertising, productional, artistic or charitable purposes;
v. using the work for advertisements in all electronic media, printed and electronic press, television, cinema, marketing impact; depiction of the works in a publicly available place as a whole or in parts, in any material form.
6. The Organiser reserves the right to refrain from awarding a prize if no review reaching the expectations can be found.
7. Main prize winners are obliged to pay a 10% personal income tax on winning a main prize, if the statutory pre-conditions are met. In that case, transferring the due tax to the account provided by the Organiser is a necessary condition to receive the main prize.
8. If the prize is not claimed or the Organiser cannot contact the winner during the 30 days after the prize is awarded, the prize will be distributed for a purpose chosen by the Organiser or awarded to a different Participant.
9. The Contest, whose rules are determined in this statue, is not a game of choice, raffle, pari-mutuel betting or a sweepstakes prize and its outcome is not accidental.
10. All complaints may be filed on the Organiser’s e-mail: [email protected]
11. The Contest Committee will consider the complaints in the period of 14 days from the delivery date. Decisions of the Contest Committee are final. The Participants who file a complaint will be informed about the results of the processing during the 3 days after it is processed.

§ 2

Contest rules
1.    The contest lasts from the first till the last day of the month.
2.    The Hotel can end the contest with each passing month. The prizes for that month shall be awarded in accordance with the contest rules.
3.    By the 15th of the next month, the Committee shall choose the winners from the reviews submitted in the month in question.
4.    The Contest Committee is constituted by the Organiser. The Committee consists of three persons indicated by the Organiser. The decision of the Committee is final.

§ 3
Prizes
1.    The main prize is a three-day stay (two nights) in the Hotel, in a two-person room for one or two guests. Service includes a buffet breakfast.
2.    Other Participants who meet the requirements of the Contest shall be awarded consolation prizes.
3.    A consolation prize is a set of cosmetics chosen by the Hotel. The value of the set exceeds 40 PLN.
4.    It is not possible to exchange the prizes for other goods, services or cash.
5.    Only the Participant of the Contest is entitled to collect and realise a prize.

§ 4
The collection of prizes
1.    The Participants of the Contest shall receive a one-time message from the Hotel, informing them of a received main or consolation prize.
2.    The Message shall be send during the 10 days after the winners of the contest are determined, through an inner message system of the TripAdvisor portal.
3.    The condition to receive the main or consolation prize is answering the message, which includes inclusively:
•    Name and surname of the review’s author
•    Mailing address
•    E-mail address
4.    The answer has to be sent during the 30 days after the information about the won prize is received.
5.    Sending an answer is equivalent to accepting the prize, these rules and giving the consents mentioned in § 6 paragraph 4 of this statute.
6.    In case of winning the main prize, the Hotel will send an electronic voucher, which entitles the winner to realise the prize.
7.    The consolation prizes shall be sent twice a month by post to the provided mailing address, without a previous notice.
8.    The lack of answer or sending an incomplete personal data means resignation of the participation in the contest and receiving the prize.
9.    The Hotel will publish the full name of the main prize winner on the website www.hotelfarmona.pl/opinions

§ 5
The realisation of the main prize
1.    The main prize may be realised during one year from the date the prize was received.
2.    The prize cannot be realised during following periods:
29-31.12.2017
09-15.02.2018
27.04-07.05.2018
3.    To realise the prize the participant must first book a hotel service and provide the unique number of the voucher sent by the Hotel.
4.    The Hotel reserves the right to decline the reservation if the number of available rooms is smaller than 30% of sleeping accommodations. Then, the Hotel shall do everything in its power to arrange a different date, upon which the prize may be realised.
5.    The reservation may be made:
By telephone: +48 12 252 70 70
By E-mail: [email protected]
Personally in Hotel reception
6.    The Hotel offers other services according to the price offer and availability on the day in question.

§ 6
General provisions
1.    These rules are valid from 28th April 2017 until revoked.
2.    The Hotel reserves the right to change the rules without a previous notice.
3.    The Organiser is the administrator of the personal data submitted by the Participants of the Contest. The Participants’ personal data shall be processed for the purpose of correct conduct of the Contest and marketing. Submitting one’s personal data is voluntary. The people who submitted their personal data are eligible to review and edit them.
4.    Every Participant gives the joint assent to:
c)    his personal data being processed for marketing purposes connected to the operation of Farmona Natural Cosmetics Laboratory ltd. within the meaning of the Personal Data Protection Act of 29.08.1997, Journal of Laws of 2016 item 922 consolidated text
d)    sending commercial messages to the e-mail address provided in correspondence by electronic means. In accordance with the art. 10, section 2 of the Act on Rendering Electronic Services from 18.07.2002 Journal of Laws of 2002 no. 144 item 1204 as amended.
5.    Every Participant gives his consent to publication of his review on the Organiser’s website and all publications issued by the Organiser. Moreover, if the review of the Hotel is a work of art, the Participant gives his consent to:
d)    recording and reproduction of the work with any techniques, printing or else, including digital techniques;
e)    saving the work in a computer memory, distributing it in computer networks, specifically including the Internet, cable, digital or satellite television stations and distributing it as a part of Video on Demand services.
f)    recording and reproduction of the work on any electronic, magnetic or optic mediums;
vi.    scope of the turnover of the original or counterparts – distribution with a right to supplement changes and modifications to the work;
vii.    using the work as part of other works;
viii.    using the work to produce or commission ad and promotional materials;
ix.    running a public presentation, specifically including marketing, promotional, advertising, productional, artistic or charitable purposes;
x.    using the work for advertisements in all electronic media, printed and electronic press, television, cinema, marketing impact; depiction of the works in a publicly available place as a whole or in parts, in any material form.
6.    The Organiser reserves the right to refrain from awarding a prize if no review reaching the expectations can be found.
7.    Main prize winners are obliged to pay a 10% personal income tax on winning a main prize, if the statutory pre-conditions are met. In that case, transferring the due tax to the account provided by the Organiser is a necessary condition to receive the main prize.
8.    If the prize is not claimed or the Organiser cannot contact the winner during the 30 days after the prize is awarded, the prize will be distributed for a purpose chosen by the Organiser or awarded to a different Participant.
9.    The Contest, whose rules are determined in this statue, is not a game of choice, raffle, pari-mutuel betting or a sweepstakes prize and its outcome is not accidental.
10.    All complaints may be filed on the Organiser’s e-mail: [email protected]
11.    The Contest Committee will consider the complaints in the period of 14 days from the delivery date. Decisions of the Contest Committee are final. The Participants who file a complaint will be informed about the results of the processing during the 3 days after it is processed.

SAUNA

Regulamin sauny Hotelu Farmona Business & Spa
 

 1.  Sauna jest dostępna odpłatnie, 7 dni w tygodniu, w godzinach wieczornych od 21:00 do 00:00. Koszt opłaty za saunę wynosi 50zł godzina brutto.
 2.  Warunkiem skorzystania z sauny jest wcześniejsza rezerwacja usługi, na co najmniej 2 godziny przed planowanym użyciem. W tym celu należy skontaktować się z Recepcją Hotelu bądź SPA, pobrać ręczniki i bieliznę jednorazową.
 3.  Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kwotą 50zł w przypadku rezygnacji z użycia sauny bez wcześniejszego  anulowania jej.
 4.  Rezerwacja sauny obejmuje 60 minutowy seans. Po tym czasie pobierana jest dodatkowa opłata: 25 zł/ 30 min, 
 5.  Maksymalnie w saunie może przebywać 6 osób jednocześnie.
 6.  W saunie obowiązuje strefa ciszy.
 7.  Nie należy korzystać z sauny: po obfitym posiłku, z metalowymi przedmiotami (np. biżuteria, zegarek) ze względu na ryzyko poparzeń, w okularach i szkłach kontaktowych.
 8.  Do sauny należy wejść bez obuwia, z ręcznikiem, który służy jako podkładka na ławę.
 9.  Przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało z użyciem mydła, następnie dokładnie wysuszyć.
 10.  Najkorzystniejsza temperatura dla ciała w saunie to 70-909. Pierwszy pobyt może trwać do 10 minut, następnie należy ochłodzić ciało zimnym prysznicem (zaczynając od stóp, kierując się stopniowo w stronę głowy) i zrobić 5-10 minutową przerwę na odpoczynek i uzupełnienie wody w organizmie. W kolejnych wejściach do sauny przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 15 minut. Wystarczającym zabiegiem dla organizmu są 3 wejścia podczas | pobytu.
 11. Pobyt w saunie rozpoczyna się od najniższej ławy, stopniowo przechodząc na wyższe stopnie, gdzie panuje wyższa temperatura
 12. Po zakończeniu pobytu w saunie nie wskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 13. Hotel Farmona Business & SPA zastrzega sobie prawo do odmówienia pobytu w saunie osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 14. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o możliwości korzystania z sauny podejmuje pracownik Recepcji Hotelu Farmona Business 8.SPA.
 15. Z sauny nie mogą korzystać osoby: pod wpływem alkoholu i środków odurzających, chore na serce, tarczycę, epilepsję, zakaźne choroby skóry, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych (m.in. żylaki, rozszerzone naczynia krwionośne) i układu oddechowego (np. astma), z gorączką, w ciąży, podczas menstruacji,
 16. Dzieci w wieku poniżej 16 lat mogą korzystać z sauny wyłącznie w obecności Opiekunów.
 17. W razie pogorszenia się samopoczucia należy opuścić kabinę.
 18. Na terenie sauny zabrania się: spożywania jedzenia, napojów, w tym alkoholowych, używania własnych olejków lub aromatów, produktów kosmetycznych (peelingów, masek,kremów), nieobyczajnego bądź wulgarnego zachowania, niszczenia bądź uszkodzania wyposażenia.
 19. Gość korzystający z sauny jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu korzystania z sauny. Powinien także, w miarę możliwości, dbać o bezpieczeństwo innych osób wspólnie korzystających z sauny.
 20. Korzystający z sauny są zobowiązani do zachowania zasad porządku i utrzymania czystości.
 21. Hotel Farrmona Business 8.SPA nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Klienta oraz innych negatywnych skutków korzystania z sauny wynikłych z niewłaściwego użycia, braku informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych lub nie przestrzegania regulaminu.

ETYKIETA SPA

Pragniemy by pobyt w SPA był dla Państwa odpoczynkiem i niezwykłym przeżyciem. Dlatego przekazujemy Państwu klucz - wskazówki jak komfortowo poruszać się w świecie SPA. Ich przestrzeganie pomoże nam wykonać usługę z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

 

1. Rezerwacji zabiegów można dokonać codziennie, w Recepcji SPA, od godz. 10:00 do 19:00, telefonicznie: 12 252 70 20, 696 419 008 bądź przez email: [email protected]
2. Zachęcamy do rezerwacji zabiegów na kilka dni przed ich planowanym terminem. W przeciwnym razie nie gwarantujemy ich realizacji w preferowanym przez Państwa czasie.
3. Prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem zabiegów, aby mieć czas na przebranie się, podanie informacji o stanie zdrowia oraz rozmowę z terapeutą. Niezbędny set up: szlafrok, jednorazową bieliznę oraz pantofle otrzymają Państwo w przebieralni. Przed zabiegami na ciało i masażami zalecamy krótki prysznic.
4. Aby zapewnić punktualne rozpoczęcie zabiegów następnym Gościom, w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, zabieg zostanie skrócony bez możliwości obniżenia jego ceny.
5. Dla Państwa komfortu prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych, pozostawienie ich w przebieralni oraz przyciszone rozmowy.
6. Przed zabiegami nie zalecamy spożywania ciężkich posiłków i alkoholu.
7. Rytuały i masaże azjatyckie, zabiegi pielęgnacji ciała, łaźnia parowa i sauna fińska nie są odpowiednimi zabiegami dla kobiet w ciąży oraz podczas okresu. W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zabiegu bądź zaproponowania zabiegu alternatywnego.
8. Łaźnia parowa i sauna fińska nie są polecane osobom z wysokim ciśnieniem i chorobami układu krążenia.
9. Po zabiegach zapraszamy do strefy relaksu, w której podawana jest woda mineralna i aromatyczna herbata.
10. W SPA obowiązuje zakaz:
- wnoszenia i spożywania alkoholu,
- używania narkotyków bądź innych środków odurzających,
- palenia tytoniu,
- wprowadzania zwierząt,
- korzystania z kamer i aparatów fotograficznych,
- akwizycji i pozostawiania materiałów reklamowych.
11. Dzieci poniżej lat 16 mogą korzystać ze SPA za zgodą lub w obecności Opiekunów.
12. Niewłaściwe zachowanie (propozycje seksualne, agresja itp.) będzie skutkować przerwaniem zabiegu i obciążeniem pełną płatnością za ten zabieg.
13. Płatność może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą. Napiwek nie jest wliczony w cenę zabiegu.
14. W przypadku realizacji zaproszenia lub kuponu rabatowego prosimy o wcześniejsze poinformowanie o tym Recepcji SPA.
15. Anulacja zabiegów:
- bezkosztowo do 24h przed planowanym terminem
- 50% wartości zabiegu w dniu planowanego zabiegu.

16. Przy przeciwskazaniach medycznych zastrzegamy prawo do odmówienia wykonania zabiegu.

VOUCHERY

Regulamin voucherów prezentowych Farmona Wellness & SPA

 

Warunki ogólne:

 1. Sprzedaż voucherów prowadzi Recepcja SPA, codziennie, od 09:00 do 21:00, w Hotelu Farmona Business & SPA przy ul. Jugowickiej 10c w Krakowie. Tel. 12 252 70 20 e-mail: [email protected]
 2. Voucher można nabyć:
 3. - bezpośrednio w Recepcji SPA,
  - drogą elektroniczną www.spafarmona.pl/vouchery-prezentowe,
  - przesyłką kurierską, po uprzednim kontakcie z Recepcją SPA, czas zakupu ok. 2 dni robocze

 4. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym. Voucher realizowany jest zgodnie z zakresem w treści vouchera. Usługi nie podlegają wymianie na inne.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi, wymianie na ekwiwalent pieniężny lub kosmetyki. Nie może być z niego wydana reszta – w przypadku zakupu online jest prawo do 14 dniowego odstąpienia od umowy
 6. Wartość zakupionego vouchera nie może być niższa niż 100 zł
 7. Voucher w przypadku jego utraty, kradzieży lub uszkodzenia nie podlega wymianie na nowy i nie ma możliwości jego realizacji.
 8. Vouchery do 500 zł są pakowane w ozdobną kopertę
 9. Vouchery powyżej 500 zł są pakowane w eleganckie pudełko prezentowe z upominkiem kosmetycznym
 10. SPA przyjmuje do realizacji vouchery nieuszkodzone, z określoną datą ważności, z pieczęcią i podpisem
 11. Vouchery imienne mogą zostać przeniesione na inną osobę
 12. Voucher prezentowy można zakupić o określonej wartości, wybrane zabiegi lub pakiet
 13. Voucher zakupiony na konkretny zabieg nie może zostać wymieniony na inny
 14. Przy voucherach kwotowych jest możliwość indywidualnego doboru zabiegu według preferencji
 15. Voucher może zostać zrealizowany tylko i wyłącznie w Farmona Wellness & SPA

Zasady realizacji:

 1. Rezerwację usług przyjmuje Recepcja SPA, codziennie, od 09:00 do 21:00 Hotelu Farmona Business & SPA przy ul. Jugowickiej 10c w Krakowie. Tel. 12 252 70 20. E-mail: [email protected]
 2. Realizacja vouchera podlega rezerwacji na co najmniej 14 dni przed upływem daty ważności vouchera. W przypadku rezerwacji zabiegu po tym terminie:
  - dostępność usług będzie znacznie ograniczona bieżącymi rezerwacjami,
  - SPA nie odpowiada za brak możliwości realizacji vouchera ze względu na brak wolnych terminów
 3. Voucherem kwotowym można posługiwać się wielokrotnie, aż do wykorzystania środków zgromadzonych na voucherze bądź upływie terminu ważności.
 4. Gdy  wartość realizowanej usługi przewyższa wartość nabytego vouchera należy opłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą na miejscu.
 5. Bezkosztowa anulacja lub zmiana zarezerwowanego terminu rozpoczęcia zabiegu możliwa jest na 24h przed planowaną realizacją usług
 6. Anulacja wizyty w dniu realizacji skutkuje utratą 50% wartości zaplanowanego zabiegu
 7. SPA może odmówić realizacji vouchera w przypadku:
 8. - upływu terminu ważności
  - uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych treści.

 9. Realizowane w ramach vouchera usługi rozliczane są według cen regularnej oferty SPA. Wyjątek stanowią vouchery kwotowe oraz zakupione na usługi promocyjne, które są rozliczane według cen promocyjnych. Realizacja vouchera nie łączy się z realizacją kuponu rabatowego SPA.
 10. Realizując voucher osoba obdarowana ma możliwość umówienia się trzykrotnie na realizację vouchera – jeżeli żaden umówiony termin zabiegu nie dojdzie do skutku voucher traci swoją wartość

Termin ważności:

 1. Voucher jest ważny przez 3 miesiące od dnia zakupu.
 2. Termin ważności nie ulega przedłużeniu. Po jego upływie niewykorzystane usługi/kwota przepadają i nie mogą być przedmiotem roszczeń.

Zasady anulacji/zmiany terminu wizyty:

 1. Anulacja wizyty 24h przed rozpoczęciem planowanego zabiegu jest bezpłatna
 2. Anulacja zabiegu w dniu wizyty  skutkuje utratą 50% wartości zabiegów vouchera

Postanowienia końcowe:

 1. Voucher nie może być wprowadzany do obrotu handlowego w takim wypadku zostanie anulowany.
 2. Zakup i korzystanie z vouchera oznacza wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 3. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.spafarmona.pl/regulaminy lub w Recepcji SPA. W chwili nabycia bądź realizacji vouchera istnieje możliwość przekazania regulaminu w formie pisemnej, na żądanie.
 4. SPA zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.spafarmona.pl oraz w Recepcji SPA.
 5. SPA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu ze względu na przeciwskazania medyczne
 6. W momencie nabycia voucheru osoba dokonująca zakupu akceptuje warunki zawarte w regulaminie
 7. Regulamin został opublikowany w dniu 1.04.2018

PLAC ZABAW

Regulamin placu zabaw Hotelu Farmona Business & Spa
 

Plac zabaw  został zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 3 – 10 lat oraz ich opiekunów.

Producentem wyposażenia jest profesjonalna firma zajmująca się produkcją wyposażenia placów zabaw w całej Polsce ATUT ZM. Sprzęt firmy charakteryzuje nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim wykonanie zgodnie z najwyższymi normami bezpieczeństwa potwierdzone Certyfikatem Zgodności.

Udostępniony plac został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Plac zabaw służy zabawie i jest dostępny od godz.10:00 do zmroku, korzystanie i przebywanie po zmroku jest zabronione
 2. Z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież od 3 do 10 lat.
 3. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców lub osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego, ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
 4. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, zabronione jest chodzenie po barierkach ochronnych,
 5. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.
 6. W trakcie zabawy zabrania się: ściągania, szarpania, etc jego elementów.
 7. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.
 8. Przed wejściem na teren zabawowy należy zadbać, aby dziecko nie posiadało ze sobą przedmiotów niosących ryzyko obrażeń, np. pierścionki, wisiorki, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami etc.
 9. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikom hotelu.

Na terenie placu zabaw zabrania się:

 1. w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze;
 2. wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia, które temu nie służą – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem;
 3. korzystania z huśtawki przez więcej niż jedną osobę,
 4. stawania na siedzisku huśtawki
 5. wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, szczególnie huśtawek, przeplotni, drabinek itp.
 6. niszczenia i uszkadzania roślinności
 7. spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
 8. korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności
 9. wprowadzania zwierząt
 10. wnoszenia i spożywania art. konsumpcyjnych i szklanych opakowań

Trampolina

Instrukcja bezpieczeństwa trampoliny
 

UŻYTKOWANIE TRAMPOLINY MOŻE MIEĆ MIEJSCE WYŁĄCZNIE
POD NADZOREM DOROSŁEGO OPIEKUNA

Na trampolinie nie powinna skakać więcej niż jedna osoba! Większa ilość skaczących zwiększa prawdopodobieństwo urazów takich jak urazy czaszki, urazy kręgosłupa, złamania kończyn.

Upadek na głowę lub szyję może skutkować paraliżem lub śmiercią. Zalecamy nie wykonywać salt które zwiększą ryzyko upadku na głowę lub kark!


SKACZĄCY

1. Nie używaj trampoliny będąc pod wpływem substancji odurzających (alkohol, narkotyki).
2. Przed wejściem na trampolinę upewnij się że nie nosisz żadnych ostrych przedmiotów.
3. Na trampolinę należy wchodzić powoli i ostrożnie. Nie wolno na trampolinę wskakiwać ani z niej zeskakiwać. Nie należy, również skakać na trampolinę z innych obiektów.
4. Skakanie należy rozpocząć od odbić najprostszych, a następnie stopniowo uczyć się kolejnych. Trudniejszych. Zapoznaj się z częścią "podstawowe skoki" niniejszej instrukcji aby wygasić i wstrzymać skakanie. Należy ugiąć kolana w chwili gdy stopy dotkną maty odbijającej.
5. W czasie skakania należy zawsze zachować kontrolę. Odbicie kontrolowane o takie, w którym lądowanie następuje dokładnie w tym samym miejscu, w którym nastąpiło wybicie. Jeśli w jakiejkolwiek chwili poczujesz, że utraciłeś pełną kontrolę, wstrzymaj zabawę i zacznij od początku.
6. Nie skacz na trampolinie przez długi okres czasu  nie skacz wysoko w długich seriach w celu utrzymania kontroli, koncentruj wzrok na macie.
7. Nigdy nie pozwalaj, aby na trampolinie skakała więcej niejedna osoba.
8. Upewnij się, że zawsze w pobliżu jest osoba nadzorująca gotowa do udzielenia pomocy.


OPIEKUN

1. Osoba nadzorująca powinna dogłębnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa oraz podstawowymi technikami skoków. Aby obniżyć prawdopodobieństwo wypadku, nadzorujący powinien wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i upewnić się, że skaczący nauczą się podstawowych technik skakania zanim przystąpią do skoków bardziej zaawansowanych.
2. Wszyscy skaczący powinni być nadzorowane niezależnie od poziomu umiejętności i wieku.
3. Nigdy nie używać trampoliny gdy jest mokra, uszkodzona, zabrudzona, lub zużyta. Trampolina powinna być dokładnie sprawdzona przed każdym użyciem.
4
. Wszystkie obiekty mogące wejść w kontakt ze skaczącym należy usunąć z pobliża trampoliny. Skaczący i nadzorujący powinni orientować się, co znajduje się ponad, pod i w pobliżu trampoliny.
5. Aby zapobiec niekontrolowanemu użyciu, w czasie przerw w użytkowaniu trampolina powinna być zabezpieczona.

 

 

Instrukcja bezpieczeństwa siatki ochronnej


Na trampolinie nie powinna skakać więcej niż jedna osoba! Większa ilość skaczących zwiększa prawdopodobieństwo urazów takich jak urazy czaszki, urazy kręgosłupa złamania kończyn.

Upadek na głowę lub szyję może skutkować paraliżem lub śmiercią. Zalecamy nie wykonywać salt które zwiększą ryzyko upadku na głowę lub kark.
 

SKACZĄCY

1. Nie wchodź na trampolinę iw obręb siatki bezpieczeństwa jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Przebywając na trampolinie nie wolno palić papierosów.
2. Unikaj skakania wysoko. Aby uniknąć przemęczenia, nie należy skakać zbyt długo. Zawsze zachowaj kontrolę nad podskokami. Nie próbuj przeskoczyć siatki zabezpieczającej.
3. Upewnij się że jest ktoś, kto nadzoruje twoje skoki. Nigdy nie skacz bez opieki. Na trampolinie nie powinna skakać więcej niejedna osoba.
4. W czasie skoków nie rzucać się z rozmysłem na siatkę ochronną. Nie próbuj się od del odbijać, zwisać z jej krawędzi lub wspinać się na siatkę.
5. Przed wejściem w obręb siatki należy zdjąć wszelką biżuterię, która mogłaby się zaplątać, lub uszkodzić siatkę.

6. W obręb siatki ochronnej należy wchodzić w ubraniu pozbawionym haczyków, pętli oraz jakichkolwiek innych elementów mogących uszkodzić siatkę.
7. Zamknięcie ochronne nie jest przystosowane do mocowania jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów i sprzętu za wyjątkiem tych zaprojektowanych przez producenta zamknięcia.
8. Wchodzenie z schodzenie z trampoliny może następować w wejściu do siatki ochronnej. Zawsze zamykaj starannie to wejście gdy już znajdziesz się na trampolinie. Nie użwaj trampoliny jako skoczni do wskoczenia na inne obiekty.


OPIEKUN

1. Nadzorujący powinien bezwzględnie wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przed dopuszczeniem kogokolwiek do użytkowania trampoliny zaznajomić się z załączone do trampoliny instrukcją użytkowania.
2. Niezależnie od umiejętności i wieku skaczącego, nie może on użytkować trampoliny bez bezpośredniego nadzoru. Trampolinę należy zabezpieczyć przed nieautoryzowanym użyciem. Nie walne dozwolić użytkowania trampoliny bez nadzoru. Wszelkie potencjalnie niebezpieczne obiekty mogące zakłócić skoki na trampolinie powinny być usunięte z jej pobliża.
3. Zestaw siatki ochronnej nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci w wieku do lat 6, lub ważące ponad ;110kgs(8ft),120kgs(I0ft) i 150kgs(12ft,13ft)
4. Nie należy używać trampoliny gdy jej powierzchnia jest mokra lub brudna. Sprawdź stan techniczny trampoliny przed każdym dniem użytkowania. w razie konieczności należy wymienić i uzupełnić wszystkie uszkodzone lub brakujące elementy dokręcić wszelkie luźne śruby i upewnić się że siatka nie jest w żadnym miejscu uszkodzona.

UWAGA! Należy przestrzegać wszystkich reguł wymienionych powyżej 

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O., Jugowicka 10c, 30-443, Kraków Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane